Open between 8:30 and 19:00 in Fethiye, including Sundays!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esasalar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Rudral Ltd. (Bundan sonra “RUDRAL” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmış olup, veri sorumlusunun kimlik bilgileri, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında kişisel veri sahibini bilgilendirmek; kişisel veri sahibinin KVKK’nın 11 inci maddesi kapsamında veri sorumlusuna karşı sahip olduğu hakları konusunda ilgilisini aydınlatma amacı taşımaktadır.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİK BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu : Rudral Ltd. - RUDRAL   Telefon : 0252 614 96 00   Web Adresi : www.rudral.org   Adres : Akarca Mah. Adnan Menderes Bulv. No: 297/2 Fethiye/MUĞLA 48300

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak; RUDRAL yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Sözleşmeler ile 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan yasal mevzuata uygun hareket etmekle mükellef olup, RUDRAL, söz konusu yasal mevzuata uyumu bir yaşam döngüsü haline getirerek kişinin mahremiyetinin korunması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verilerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yürütmektedir. RUDRAL’ın sağladığı müşteri hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, kişisel verileriniz KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işlenmektedir. Bu kapsamda,

 1. Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 3. Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. Talep/Şikayetlerin Takibi
 6. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 7. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 8. Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 9. Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 10. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 11. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 12. Hizmet Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 13. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 14. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 15. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini(Satış yeri güvenlik kamera sistemleri)
 16. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 17. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 18. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 19. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
amaçları için kişisel veriler işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verilerinizin, RUDRAL tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen hükümlere istinaden, işbu Aydınlatma Metninin 2’nci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yargı mercilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, sicilde belirtilmesi zorunlu olan hususlarla sınırlı olmak üzere üçüncü kişilere ve uluslararası yükümlülükler kapsamında ilgili sınai mülkiyet kuruluşlarına aktarımı yapılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz RUDRAL’ın faaliyetlerini yürütmesi amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve RUDRAL politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz RUDRAL tarafından; başvuru formları, fiyat teklif formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri, e-bülten kayıt formları, çerezler gibi kanallarla işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN HAKLAR

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11 inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amaçlı talebinizi “Rudral Ltd. Akarca Mah. Adnan Menderes Bulv. No:297/2 Fethiye/MUĞLA” adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve her durumda en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

RUDRAL LTD.
Akarca Mah. Adnan Menderes Bulv. No:297/2 48300 Fethiye/MUĞLA TR
+90 (252) 614 96 00
+90 (252) 613 13 83
+90 (530) 582 26 83